Prisko a.s. převezme OKD, jenže co je vlastně Prisko a.s.?


V první polovině dubna letošního roku vláda schválila, aby státem vlastněná společnost PRISKO, a.s. podala závazný návrh na převzetí akcií nově zakládané dceřiné společnosti OKD („ tzv. Nové OKD“), který umožní pokračovat v provozování závodu OKD. OKD návrh přijalo a tak do nově vzniklé společnosti budou vloženy všechny akcie posledního těžaře černého uhlí v ČR a vše co nové OKD vydělá, připadne na útlumové aktivity. Vláda tak pokračuje v pomoci OKD. Přes Prisko už totiž loni stát poskytl dolům OKD provozní úvěr 700 milionů. OKD zatím vyčerpalo necelých 200 milionů.

Vláda se nejdříve zdráhala ztrátové doly OKD odkoupit, případné náklady na okamžité ukončení činnosti by ale podle posledních studií přišli i na více než 8 miliard korun, proto je jednodušší odkoupit doly za zhruba 80 milionů korun a začít s reorganizací a postupným útlumem. A přesně k takovýmto účelům má ministerstvo financí společnost Prisko, kterou vlastní ze 100 %. Jejím hlavním předmětem činnosti, kvůli němuž byla společnost de facto zřízena, bylo původně vypořádání všech práv a závazků po privatizované společnosti Škoda Auto a.s. To v minulosti obnášelo například spor se společností Volkswagen AG, která se domáhala po Prisku úhrady části pohledávky za společnosti Motokov ve výši 150 milionů korun. V roce 2012 uložil Mezinárodní rozhodčí soud ve Vídni Prisku zaplatit Volkswagenu téměř 300 milionů korun. Prisko nakonec zaplatilo 11 milionů eur (302,5 milionu korun dle kursu v době platby), a byly ukončeny všechny spory mezi oběma společnostmi.

Dle poslední zveřejněné výroční zprávy z roku 2015 se Prisko, co se týče Škody Auto, zabývalo jen výkupem pozemků od vládních institucí a vložením do vlastnictví Škody. Na rok 2016 chtělo Prisko dokončit také výkup pozemků pro Škodu od Římskokatolické církve a tak po více než 25 letech od privatizace Škody tuto záležitost uzavřít. Jde o pozemky na kterých Škoda provozuje svoji činnost a pro její fungování je nejjednodušší tyto pozemky vlastnit. Podle vyjádření Priska jde ale o administrativně velmi zdlouhavý proces a zatím není žádná oficiální zpráva o ukončení tohoto procesu. Kromě těchto aktivit je hlavním cílem společnosti Prisko od roku 2016 správa finančních investic, a to především poskytnutých úvěrů. Finanční majetek a pohledávky jsou totiž v podstatě vše, co společnost Prisko vlastní.

Tabulka: Rozvaha Prisko a.s.Společnost Prisko na konci roku 2015 vlastnila majetek v hodnotě 1 068,2 milionu korun. Hodnota finančního majetku společnosti byla přitom 1 065,5 milionu korun. Finanční majetek tvořila půjčka 266 milionů korun společnosti Vipap Videm Krško, dalších 110 milionů korun investovalo Prisko do bankovních produktů u J&T Banky a 638,12 milionu svěřilo do správy České spořitelny. Zhruba polovinu majetku tvořil dlouhodobý finanční majetek respektive cenné papíry. Až do roku 2015 tuto položku tvořily výhradně dluhopisy a to jak státní tak korporátní. Na konci roku 2015 drželo Prisko téměř 170 milionů korun ve státních dluhopisech ČR. Od roku 2015 začalo Prisko přesunovat své finanční prostředky z dluhopisů do jiných finančních instrumentů, především z oblasti nemovitostí. S tím souvisí nákup podílových listů nemovitostního fondu Reico České spořitelny v objemu 50 milionů korun. Zbývající prostředky tvoří zůstatky běžných účtů společnosti.

Tabulka: VZaZ Prisko a.s.V podstatě jediným zdrojem příjmů společnosti Prisko je tak finanční majetek, což je patrné i z výsledku hospodaření. Společnost negeneruje de facto žádný příjem z běžné činnosti a má pouze výnosy z dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, tedy z dluhopisů, úvěrů a nově nemovitostního fondu Reico.

Vysoká ztráta v roce 2012 souvisí s vypořádáním sporu se společností Volkswagen. Od roku 2014 se společnost pohybuje v zisku. Za poslední zveřejněný rok 2015 pak vykázala zisk 13 milionů korun. Celkový čistý výnos z finančního majetku v tomto roce vykázala společnost 17,12 milionu korun, což znamená výnosnost 1,62 % p.a., což společnost považovala za nadprůměrný výnos.

V současnosti má tak Prisko pohledávky ve výši 216 milionů korun vůči slovinským papírnám Vipap Videm Krško ve kterých ministerstvo financí drží podíl 96,5 % a marně se je snaží několik let prodat. Vzhledem k tomu byly tyto pohledávky přeúčtovány z krátkodobých na střednědobé. Nově Prisku přibyly pohledávky vůči OKD a vlastnictví nově vzniklé dceřiné společnosti OKD. Prisko tak musí nadále aktivně spravovat tyto pohledávky, respektive čekat, až se papírny prodají a počítat s postupným útlumem OKD.

Tabulka: Společnosti ve vlastnictví MFČR